TAILIEUCHUNG - Công văn 1116/BXD-VP của Bộ Xây dựng

Công văn 1116/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/05/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng | BỘ XÂY DỤNG 6 bxd-vp V v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 NQ-CP ngày 28 5 2009 của Chính phủ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày tháng 6 năm 2009 Kính gửi Thủ trưởng các Cục Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 NQ-CP ngày 28 5 2009 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về một số nhiệm vụ giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau 1. Cục quản lý Nhà và thị trưởng bất động sản Tập trung triển khai các chính sách bảo đảm an sinh xã hội hỗ trợ các gia đình chính sách người dân vùng khó khăn vùng bị thiên tai đồng bào dân tộc thiểu số tập trung giảm nghèo nhanh bền vững ở các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Nghị quyết số 30a 2008 NQ-CP ngày 27 12 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đoi với 61 huyện nghèo. - Triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp ký túc xá cho sinh viên cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp khu chế xuất cho người lao động có thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở. Có chính sách hỗ trợ một phần để đảm bảo đời sống đối với những người bị mất việc làm trong các doanh nghiệp. Triển khai thực hiện chủ trương xây dựng nhà ở cho sinh viên từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong 2 năm 2009-2010 phấn đấu bảo đảm chỗ ở cho khoảng 40 sinh viên được ở trong ký túc xá. 2. Cục Hạ tầng kỹ thuật Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững ngành nước. 3. Vụ Kế hoạch tài chính Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 NQ-CP ngày 28 5 2009 của Chính phủ. 4. Các Cục Vụ tập trung triển khai đảm bảo tiến độ chất lượng chương trình soạn thảo Văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 132 QĐ-BXD ngày 16 2 2009 của Bộ Xây dựng. . Noi nhận - Như .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.