TAILIEUCHUNG - Cách dùng to do

Cách dùng to do • To do sth in the army fashion: Làm việc gì theo kiểu nhà binh • To do sth in three hours: Làm việc gì trong ba tiếng đồng hồ | Cách dùng to do To do sth in the army fashion Làm việc gì theo kiểu nhà binh To do sth in three hours Làm việc gì trong ba tiếng đồng hồ To do sth of one s free will Làm việc gì tự nguyện To do sth of one s own accord Tự ý làm gì To do sth of one s own choice Làm việc gì theo ý riêng của mình To do sth on one s own hook Làm việc gì một mình không ngời giúp đỡ To do sth on one s own Tự ý làm cái gì To do sth on principle Làm gì theo nguyên tắc To do sth on spec Làm việc gì mong thủ lợi To do sth on the level Làm gì một cách thật thà To do sth on the sly Âm thầm kín đáo giấu giếm lén lút làm việc gì To do sth on the spot Làm việc gì lập tức To do sth out of spite Làm việc gì do ác ý To do sth right away Làm việc gì ngay lập tức tức khắc To do sth slap-dash In a slap-dash manner Làm việc gì một cách cẩu thả To do sth through the instrumentality of sb Làm việc gì nhờ sự giúp đỡ của ngời nào To do sth to the best of one s ability Làm việc gì hết sức mình To do sth unasked Tự ý làm việc gì To do sth under duress Làm gì do cưỡng ép To do sth unhelped Làm việc gì một .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.