TAILIEUCHUNG - Công văn 814/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Công văn 814/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc xây dựng thêm nhà làm việc trong khuôn viên công sở Bộ Tư pháp tại số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình | BỘ XÂY DỰNG ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 814/BXD-QLN V/v: xây dựng thêm nhà làm việc trong khuôn viên công sở Bộ Tư pháp tại số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình. Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Ngày 05/5/2009 Văn phòng Chính phủ có công văn số 2836/VPCP-KTN về việc lấy ý kiến xây thêm nhà làm việc trong khuôn viên công sở của Bộ Tư pháp (kèm theo bản sao công văn số 1274/BTP-VP ngày 23/4/2009 của Bộ Tư pháp). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Thống nhất với Bộ Tư pháp về chủ trương đầu tư xây dựng thêm nhà làm việc trong khuôn viên công sở của Bộ tại số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội để mở rộng diện tích làm việc, nhằm giải quyết những bất cập hiện nay và đáp ứng yêu cầu công tác của Bộ trong những năm tới. 2. Việc đầu tư xây dựng thêm nhà làm việc trong khuôn viên số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. Đồng thời phải bảo đảm quy mô, kiến trúc phù hợp với không gian chung trong khuôn viên của Bộ và Trung tâm chính trị Ba Đình. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. Nơi nhận: - Như trên; - BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c); - Bộ Tư pháp (để biết); - Lưu: VP, Cục QLN (3b). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trần Nam

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.