TAILIEUCHUNG - Công văn 121/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Công văn 121/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2008 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2009 | BỘ XÂY DỰNG ---------------- Số: 121/BXD-KHTC V/v: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, công tác giải ngân vốn ĐTXD năm 2008 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Các Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý Từ đầu năm 2009 đến nay, việc tổ chức triển khai thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) do Bộ Xây dựng quản lý thực hiện rất thấp. Bộ Xây dựng cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý về vấn đề trên nhưng việc chấp hành chỉ đạo của Bộ chưa được các Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện. Để chấn chỉnh tình trạng này và để công tác báo cáo tình hình thực hiện dần đi vào nề nếp, phục vụ công tác điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản chung của cả Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện ngay một số việc sau đây: 1. Khẩn trương báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư do mình quản lý từ đầu năm đến hết tháng 6/2009. Báo cáo cần nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc, hướng giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện dự án, dự kiến tiến độ, khối lượng thực hiện trong tháng 7/2009 và các tháng tiếp theo. Đồng thời, căn cứ số liệu giải ngân tại Kho bạc nhà nước nơi dự án đăng ký, các Chủ đầu tư báo cáo Bộ tình hình giải ngân vốn đầu tư được cấp từ đầu năm 2009 đến nay (báo cáo cụ thể từng tháng), dự kiến giải ngân trong tháng 7/2009. Đến hết tháng 6/2009 nếu dự án nào vẫn chưa thực hiện giải ngân vốn được giao năm 2009 mà không có báo cáo Bộ, Bộ Xây dựng sẽ xem xét, điều chuyển vốn cho các dự án khác có nhu cầu. Việc không có vốn để triển khai dự án vì lý do không có báo cáo, Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm. 2. Đối với vốn kéo dài năm 2008, ngày 28/4/2009, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 83/BXD-KHTC đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh việc hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán vốn (gửi kèm theo văn bản này). Đến hết 30/6/2009, nếu dự án nào để xảy ra tình trạng cắt vốn do không đủ thủ tục giải ngân, Chủ đầu tư dự án đó hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bổ sung vốn tự có tương ứng để thanh toán, Bộ Xây dựng sẽ không xem xét, cấp bổ sung. 3. Báo cáo của đơn vị có thể gửi bằng Fax về Bộ Xây dựng theo số (04) 39762 153 (đề gửi Vụ Kế hoạch Tài chính) hoặc thư điện tử theo địa chỉ email). Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. Nơi nhận: - Như trên; - TT Cao Lại Quang, TT Trần Văn Sơn (để báo cáo); - Lưu: VP, KHTC. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (Đã ký) Bùi Đức Hưng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.