TAILIEUCHUNG - Phần chương trình viết trên vi xử lý

Tài liệu tham khảo môn công nghệ thông tin dành cho những bạn yêu thích lập trình máy tính,với chương trình viết trên vi xử lý,giup các bạn hiểu thêm về kỹ thuật lập trình. | Chinh sua boi nguyenvanbientbd47@ PHAN CHƯƠNG TRÌNH VIET TRÊN VI XỬ LÝ Chinh sua boi nguyenvanbientbd47@ CHƯƠNG TRÌNH VIET CHO PLC NEN VIET NGAY 04 11 2000 CHUONG TRINH CHO PHEP GIAO TIEP VOI BOARD GIAO DIEN VA MAY TINH O CHE DO SLAVE VA IO PLC O CHE DO MASTER DIEU KHIEN BANG SWITCH CHON MODE HOAT DONG - Chuong trinh nhan phat du lieu tu port noi tiep voi toc do 9600 1 start bit 1 stop bit bit thu 9 - Chuong trinh viet theo kieu 1S goi 10 byte du lieu den Slave nhan ve 10 byte - Byte dau tien la byte dia chi 8 byte du lieu byte cuoi cung la 0DH Neu byte thu 10 khong phai la 0DH thi bao loi - Vung dem thu bat dau tu 50H - Vung dem phat bat dau tu 60H CHUONG TRINH CHO MASTER CO DIA CHI 00H CHUONG TRINH CHO SLAVER CO DIA CHI 01H KHAI BAO CAC BIEN VA HANG NGO VAO lay gia tri tu byte dem thu chep vao IN ST --------------------------------------------------------- IN_ST EQU 22H BYTE TRANG THAI NGO VAO IN1 BIT 10H BIT 1 DONG BIT 0 NGAT IN2 BIT 11H IN3 BIT 12H IN4 BIT 13H IN5 BIT 14H IN6 BIT 15H NGO RA xuat ra UT_ST roi chep vao byte dem phat OUT_ ST EQU 23H BYTE TRANG THAI NGO RA OUT1 BIT 18H BIT 1 DONG BIT 0 NGAT OUT2 BIT 19H OUT3 BIT 1AH OUT4 BIT 1BH LOI BIT 1FH dcMas EQU 00H dcSle EQU 01H DCMPLC EQU 02H DCSPLC EQU 03H demt EQU 50H demp EQU 60H bien1 EQU 5EH bien2 EQU 5FH bien3 EQU 5CH bien4 EQU 5BH chua d c Slave bien5 EQU 5AH chua THOI GIAN CHO count EQU 10000 chon1 EQU 2 chon2 EQU 1 th EQU 1 RUN BIT LED RUN NAP BIT LED NAP PRO_ G BIT CONG TAC NAP CHUONG TRINH RUN_ G BIT CONG TAC CHAY CHUONG TRINH TAM1 BIT 00H BIT TAM NGO VAO Chinh sua boi nguyenvanbientbd47@ TAM2 BIT 01H BIT TAM NGO VAO TAM3 BIT 02H BIT TAM DE XUAT NGO RA CO 1 BIT 03H CO 2 BIT 04H CO T1 BIT 05H CO T2 BIT 06H CO L1 BIT 07H KT BIT 08H CO KET THUC LENH END CO 3 BIT 09H BIT PHAT HIEN START CO X BIT 0AH co bao che do quet va che do load CO TAM1 BIT 0BH CO TAM2 BIT 0CH TAM4 BIT 0DH CO L2 BIT 0EH COS1 BIT 0FH CO_S2 BIT 20H FLOAT EQU 3FH byte tam Z EQU .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.