TAILIEUCHUNG - Công văn 25/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Công văn 25/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 192/CV-CTY ngày 19/02/2009 của Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn | BỘ XÂY DỰNG ----------- Số: 25/BXD-QLN V/v: trả lời công văn số 192/CV-CTY ngày 19/2/2009 của Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn Bộ Xây dựng nhận được công văn số 192/CV-CTY ngày 19/02/2009 của Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn đề nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 1. Đối với những vấn đề liên quan đến pháp luật về đất đai (như nộp tiền sử dụng đất, thuê đất.), đề nghị Công ty có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể theo đúng thẩm quyền. 2. Về những vấn đề liên quan đến sở hữu nhà ở, công trình xây dựng: a) Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng: Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán diện tích căn hộ, văn phòng của công trình xây dựng, Chủ đầu tư phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với đất xây dựng công trình đó theo đúng quy định pháp luật đất đai và thực hiện việc bán thông qua sàn giao dịch bất động sản. Bên mua diện tích căn hộ, diện tích làm văn phòng nêu trên sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng nếu thuộc đối tượng và đủ điều kiện mua nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về nhà ở, công trình xây dựng. b) Về thời hạn sở hữu nhà ở, công trình xây dựng - Đối với diện tích căn hộ thì bên mua là cá nhân, tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với thời hạn lâu dài; trường hợp bên mua là cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thì thời hạn sở hữu nhà ở được ghi theo đúng thời hạn quy định tại Điều 4 của Nghị quyết 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội. - Đối với diện tích làm văn phòng, nếu bên mua là cá nhân, tổ chức trong nước thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng với thời hạn sở hữu là thời hạn quy định trong giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư (bên bán) và được ghi rõ trên giấy chứng nhận. Pháp luật về kinh doanh bất động sản không có quy định cá nhân, tổ chức nước ngoài được mua và sở hữu công trình xây dựng. - Đối với các diện tích căn hộ, văn phòng và các diện tích khác mà chủ đầu tư giữ lại để cho thuê hoặc để sử dụng thì chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng với thời hạn sở hữu là thời hạn quy định trong giấy chứng nhận đầu tư và được ghi rõ trên giấy chứng nhận. Không cấp giấy chứng nhận đối với phần sở hữu chung. Bộ Xây dựng trả lời để Công ty Liên doanh căn hộ Sài Gòn biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP, QLN. TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN (đã ký) Nguyễn Mạnh Hà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.