TAILIEUCHUNG - Quyết định 49/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 49/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Điều 5 Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 49/2004/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung Điều 5 Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; Xét đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung Điều 5 Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường, như sau: Giao Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán Nhà máy đường thuộc nhóm 2 và nhóm 3 của Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ; xác định rõ ràng, cụ thể thực trạng đầu tư và tài chính của doanh nghiệp, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc kiểm toán cần được tiến hành khẩn trương, đồng bộ với các biện pháp của Bộ, ngành, địa phương được giao ở Điều 5 Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở cho việc xử lý các khó khăn tài chính đối với các Nhà máy đường thuộc nhóm 2, nhóm 3. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có Nhà máy đường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.