TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 27/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 27/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 27 2010 QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 13 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Thông tư liên tịch số 90 2009 TTLT-BTC-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện Xét Tờ trình số 300 TTr-SNV ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Sở Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 154 2006 QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Tài chính Thủ trưởng các sở - ngành thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH 1 Lê Hoàng Quân QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ Ban hành kèm theo Quyết định số 27 2010 QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Vị trí chức năng 1. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính ngân sách nhà nước thuế phí lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.