TAILIEUCHUNG - Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại 2

Để diễn đạt một cách lịch sự lời mời hoặc ý muốn gì. Không dùng do you want khi mời người khác. Would you like to dance with me? I would like to visit Japan. Trong tiếng Anh của người Anh, nếu để diễn đạt sở thích thì sau like là một v-ing. He likes reading novel. (enjoyment) Nhưng để diễn đạt sự lựa chọn hoặc thói quen thì sau like là một động từ nguyên thể. | Cách dùng một sô trợ động từ hình thái ở thời hiện tại 14. Cách dùng một sô trợ động từ hình thái ở thời hiện tại Cách sử dụng Would like Để diễn đạt một cách lịch sự lời mời hoặc ý muốn gì. Không dùng do you want khi mời người khác. Would you like to dance with me I would like to visit Japan. Trong tiếng Anh của người Anh nếu để diễn đạt sở thích thì sau like là một v-ing. He likes reading novel. enjoyment Nhưng để diễn đạt sự lựa chọn hoặc thói quen thì sau like là một động từ nguyên thể. Between soccer and tennis I like to see the former. choice When making tea he usually likes to put some sugar and a slice of lemon in first. habit Trong tiếng Anh Mỹ thường không có sự phân biệt này tất cả sau like đều là động từ nguyên thể có to. . Wouldn t like không ưa trong khi don t want không muốn. - Would you like somemore coffee - No thanks No I don t want any more. polite - I wouldn t like thèm vào impolite . Lưu ý rằng khi like được dùng với nghĩa cho là đúng hoặc cho là hay khôn ngoan thì bao giờ theo sau cũng là một nguyên thể có to infinitive She likes the children to play in the garden She think they are safe playing there Cô ấy muốn bọn trẻ con chơi trong vườn cho chắc cho an toàn I like to go to the dentist twice a year. Tôi muốn đến bác sĩ nha khoa 2 lần năm cho chắc . Would like would care love hate prefer to verb khi diễn đạt điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai. - Would you like care to come with me - I d love to . Would like would care for would enjoy Verb-ing khi diễn đạt khẩu vị ý thích nói chung của chủ ngữ. She would like would enjoy riding if she could ride better. I wonder if Tom would care for would enjoy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.