TAILIEUCHUNG - Thông báo 114/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Thông báo 114/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 4Ẩ4 TB-VPCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày tháng 4 năm 2009 THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ vói Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Ngày 26 tháng 3 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về kết quả sản xuất kinh doanh đầu tư sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2008 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2009 có tính tới năm 2010 của Tổng công ty Công nghiệp Xi mãng Việt Nam Vicem . Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các Bộ Xây dựng Tài chính Ke hoạch và Đầu tư Giao thông vận tải Tài nguyên và Môi trường Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Văn phòng Chính phủ Hiệp hội Xì . Việt Nam và T . c Xi . h y cáo ý kiến phát biểu của các Phó 1 hi ướr g va của đại diện lãnh đạo các Bộ ngành Thủ tướng Nguyễn Tấr Dũng dă kết luận như sau GIÁ CHUNG ì ganh xi măng là ngành có nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tể tham gia trong đó Vicem là nòng cốt chủ lực. Trải qua nhiều năm xây dựng phát triển qua nhiều thời kỳ hình thành theo mô hình Tổng công ty nhà nước đến nay chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con Vicem đã phát triển từ nội lực nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường không ngừng đổi mới khoa học công nghệ phát triển thị trường khai thác hiệu quả tài nguyên đá vôi của nước ta để sản xuất xi măng từ lúc hầu hết xi măng còn phải nhập khẩu thì nay đã đáp ứng đủ cho nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Mặc dù trong năm 2008 có nhiều biến động về giá cả nguyên nhiên vật liệu tác động tới giá thành sản phấm nhưng Vicem đã có nhiều cổ gắng trong công tác điểu hành điều phối sản phấm giữa các miền giữ ốn định hoạt động sàn xuất kinh doanh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tham gia bình ổn thị trường xi măng - sản phẩm vật liệu quan trọng và hoàn thành tốt kể hoạch đề ra với tình hình tài chính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.