TAILIEUCHUNG - Báo cáo 223/BC-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Báo cáo 223/BC-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quy hoạch đô thị | - Loại ý kiến thứ nhất, đề nghị quy định giao Bộ xây dựng giúp Chính phủ tổ chức lập quy hoạch chung cho đô thị loại đặc biệt, hiện nay là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, vì đây là các đô thị có quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quốc gia, có sự ảnh hưởng lan tỏa với khu vực xung quanh. Qua thực tế tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, việc tổ chức lập quy hoạch chung hai đô thị này phải được đặt trong mối quan hệ với các vùng xung quanh, bảo đảm khai thác và sử dụng hợp lý tiềm năng, lợi thế, tài nguyên thiên nhiên, đất đai đô thị và các nguồn lực khác cho phát triển chung của cả vùng. Mặc khác, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương liên quan nhằm bảo đảm chất lượng và tính khả thi của các quy hoạch. Quy định thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch chung đô thị loại đặc biệt cho Bộ Xây dựng là nhằm đáp ứng các yêu cầu trên. Tuy nhiên, để làm rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của Bộ Xây dựng với địa phương trong việc tổ chức lập quy hoạch đô thị, đề nghị chỉnh lý quy định tại khoản 1 Điều 20 như sau: “Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại đặc biệt”.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.