TAILIEUCHUNG - Giáo trình xử lý tín hiệu và lọc số 16

Khoảng cách giữa các mức biên độ này có thể bằng nhau hay không bằng nhau. Thường thì ta biểu diễn các mức biên độ này bằng một số nguyên, đó là bội số của khoảng cách giữa hai mức biên độ cạnh nhau. Tín hiệu rời rạc theo cả thời gian và biên độ được gọi là tín hiệu số (digital signal). | Chương V I----- Chương 5 PHÉP BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC VÀ ỨNG DỤNG Từ chương trước ta đã thấy ý nghĩa của việc phân tích tần số cho tín hiệu rời rạc. Công việc này thường được thực hiện trên các bộ xử lý tín hiệu số DSP. Để thực hiện phân tích tần số ta phải chuyển tín hiệu trong miền thời gian thành biểu diễn tương đương trong miền tần số. Ta đã biết biểu diễn đó là biến đổi Fourier X Q của tín hiệu x n . Tuy nhiên X Q là một hàm liên tục theo tần số và do đó nó không phù hợp cho tính toán thực tế. Hơn nữa tín hiệu đưa vào tính DTFT là tín hiệu dài vô hạn trong khi thực tế ta chỉ có tín hiệu dài hữu hạn ví dụ như một bức ảnh một đoạn tiếng nói. Trong chương này ta sẽ xét một phép biến đổi mới khắc phục được các khuyết điểm trên của DTFT. Đó là phép biến đổi Fourier rời rạc DFT Discrete Fourier Transform . Đây là một công cụ tính toán rất mạnh để thực hiện phân tích tần số cho tín hiệu rời rạc trong thực tế. Nội dung chính chương này gồm - DTFT của tín hiệu rời rạc tuần hoàn. Đây là phép biến đổi trung gian để dẫn dắt đến DFT - DFT thuận và ngược - Các tính chất của DFT - Một số ứng dụng của DFT - Thuật toán tính nhanh DFT gọi là FFT PHÉP BIẾN ĐỔI FOURIER CỦA TÍN HIỆU RỜI RẠC TUẦN HOÀN Khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu rời rạc tuần hoàn Nhắc lại khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu liên tục tuần hoàn x t ake kco0 synthesis equation k ak 7 L x t e T T analysis equation Tương tự ta có khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu rời rạc tuần hoàn còn được gọi là chuỗi Fourier rời rạc DFS- Discrete Fourier Serie như sau x n ake kn synthesis equation ke N ak N s x n eJkn n analysis equation Khác với khai triển chuỗi Fourier cho tín hiệu liên tục tuần hoàn phép lấy tích phân bây giờ được thay bằng một tổng. Và có điểm khác quan trọng nữa là tổng ở đây là tổng hữu hạn lấy trong một khoảng bằng một chu kỳ của tín hiệu. Lý do là 2n 2n 2n jk n jk n j k N n jkQon N N jk2nn N j k N Qon e e e .e e e - 88 - Chương V Biểu thức tính biến đổi Fourier của tín hiệu rời

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.