TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 20/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------Số: 20/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HÀ NỘI” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 20 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC Xã thành phố hà nỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 02 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 09 2009 NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước Căn cứ Thông tư số 81 2007 TT-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Căn cứ Quyết định số 6376 QĐ-UBND ngày 7 tháng 12 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố Hà Nội Xét đề nghị của Liên minh HTX Thành phố tại Tờ trình số 63 TTr-LMHTX ngày 9 tháng 4 năm 2010 về việc phê duyệt ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thành phố Hà Nội QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thành phố Hà Nội . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố Giám đốc các Sở Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố Chủ tịch Hội đồng quản lý Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Thành phố Hà Nội và các tổ chức cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . 1 Nơi nhận - Bộ Tài chính Tư pháp để báo cáo - Thường trực Thành ủy để báo cáo - Thường trực HĐND TP để báo cáo - Đ c Chủ tịch UBND TP để báo cáo - Các Đ c PCT UBND TP - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Trung tâm Công báo - Như Điều 3 - Lưu VT CT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Huy Tưởng QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.