TAILIEUCHUNG - Công văn 3071/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Công văn 3071/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 | T VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỐ VPCP-KTTH ----------------------- V v phân bổ vốn đầu tư XDCB Hà Nội ngày tháng 5 năm 2009 thuộc dự toán NSNN năm 2009. Ngíiy. Ẩrjì3ng . Kinh chuyên . - Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Giao thông vận tải Tư pháp Tài chính Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao. Xét đề nghị của Bộ Tài chính các văn bản số 6096 BTC-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2009 số 4522 BTC-ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2009 số 1928 BTC-ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2009 số 4434 BTC-ĐT ngày 26 tháng 3 năm 2009 Bộ Công an văn bản số 577 VB-BCA Hl 1 ngày 30 tháng 3 năm 2009 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vãn bản số 742 VKSTC-V11 ngày 20 tháng 3 năm 2009 về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2009 Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau 1. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn đôn đốc các Bộ ngành địa phương căn cứ dự toán ngân sách năm 2009 được giao khẩn trương hoàn thành việc phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2009 theo đúng quy định chủ trì phối họp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư đề xuất việc xử lý đối với số vốn phân bổ không đúng quy định nhưng không được phân bổ lại hoặc chưa trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định và số vốn được giao nhưng chưa được phân bổ chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 9 năm 2009. 2. Đối với các dự án nhóm B đã thực hiện quá 4 năm và nhóm c đã thực hiện quá 2 năm của Bộ Cồng an Bộ Tư pháp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Toà án nhân dân tối cao nếu hoàn thành trong năm 2009 thì được tiếp tục thực hiện trong năm 2009 để đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả dự án. 3. Bộ Giao thông vận tải Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Quyết định số 237 QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2009 để phân bổ vốn cho các dự án theo quy định không phân bổ vốn cho dự án không thuộc Danh mục các dự án ứng vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết thực hiện. . Nơi nhận - Như trên - TTgCP PTTg Nguyễn Sinh Hùng - VPCP .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.