TAILIEUCHUNG - Công văn 1201/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Công văn 1201/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2 | BỘ XÂY DỰNG ----------------- Số : 1201/BXD- KHTC V/v: Chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất cho Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1130/HUD-TCKT ngày 18/05/2009 của Tổng công ty đầu tư Phát triển nhà và đô thị về việc xin được chuyển quyền sử dụng đất và quyền thuê đất tại số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2 quản lý, sử dụng. Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tổng công ty đầu tư Phát triển nhà và đô thị được Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội chứng nhận quyền sử dụng đất 290,1 m2 thời gian sử dụng lâu dài tại ngách 78 ngõ Giáp Bát, tổ 12B, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội để làm văn phòng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA: 220610 ngày 03/09/2004); và 687,6 m2( Trong đó: 629,5 m2 thuê đất 30 năm và 58,1 m2 thuê đất trả tiền hàng năm ) tại 777 Giải phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội để sử dụng cùng công trình đã xây dựng làm văn phòng cho thuê và mở đường theo quy hoạch (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 007595 ngày 29/07/2004). Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 15/04/2004 của Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư Phát triển nhà và đô thị, Tổng công ty đã chuyển giao cho Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2 quản lý và sử dụng toàn bộ diện tích lô đất nói trên. Tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2, Bộ Xây dựng đã xác định giá trị quyền sử dụng đất của lô đất 290,1 m2 tính vào giá trị doanh nghiệp; còn lô đất 687,6m2 do là đất thuê nên chỉ xác định giá trị tài sản trên đất, không xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá. Để tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 ổn định và phát triển, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho lô đất có diện tích 290,1 m2, và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất thuê với diện tích 687,6 m2 ở số 777 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật./. Nơi nhận: - Như trên; - Sở TN & MT Hà Nội; - TCT ĐT PT nhà và đô thị; - CTy CP ĐT PT nhà HUD2; - Lưu VP, KHTC(3b). TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.