TAILIEUCHUNG - Giáo trình SAP 2000 - Chức năng nhập và xuất file trong chương trình SAP 2000

Tài liệu tham khảo Tính toán thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP 2000 - Giáo trình SAP 2000 - Chức năng nhập và xuất file trong chương trình SAP 2000. | TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH PHU LUC B2 GIAO DIỆN ĐỒ HỌA CHỨC NANG nhập vA xuAt file trong CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 Trong phụ lục nay chúng ta khao sác các mục sau CHƯC NANG nhập vA xuát file trong chương trình SAP 2000 o TRÌNH ĐƠN IMPORT o TRÌNH ĐƠN EXPORT XEM CÁC KET QUA BIEN DANG PHAN TÍCH ĐỌNG THEO THƠI GIAN THựC CÁI đật máy in PRINT SETUP PRINT GRAPHICS PRINT INPUT TABLES PRINT OUTPUT TABLES 5. CHƯC NANG nhập vá XUÁT file trong chương trình sap 2000 Nhập và xuất file trong Sap 2000 được thực hiện trên cơ sở dữ liệu đã tạo cho kết cấu. Cơ sơ dữ liệu này được lữu dươi dạng nhị phàn và khong nhập cung vơi cãc file nhập vãn bàn. TRÌNH ĐƠN IMPORT Đê nhàp vào dữ liệu từ file co định dàng khàc vơi định dàng chuẩn là .SDB củà SAP 2000 ban vao File Import SáP2000. job SAP90 DXE. File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Displ New Model. Ctrl N 3-d I xy I K I yz I ftf New Model from Template. Open . ctrl o Save Ctrl S Save As. F12 Import SAP2000 S2K Export SAP2000 JOB 777 7 SAP90 Create Video. nvc THIET KÊ VƠI SƯ TRƠ GIUP CUA máy tính 241 BIÊN SOAN TU SACH STK TÍNH TOAN THIẾT KẾ KẾT CAU BANG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - Tự HỌC SAP 2000 BANG HÌNH ANH Trong Inport File dữ liệu cua SAP2000 lưu ở dang file văn bản. File dữ liệu cua SAP2000 lữu ở dang nhị phản SAP90 File dữ liệu cua SAP90 .DXF File dữ liêu mo hình kết cấu lữu ở dang van ban cua Autocad TRÌNH ĐƠN EXPORT Đe xuất dữ lieu va hình ve cua bai toan ra dang khac ban vao trình đởn File Export .DXE. File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Disf New Medel. Ctrl N g gj 3d xy xz j New Model from Template. Open . Ctrl O Save Save As. ctrl s Fl 2 Import Export J SAP2000 S2K 11 DXF . Create Video. - File dữ liệu cua Sap2000 lưu ơ dang file van ban để co the dung một chương trình soan thao khi đo ban có thể sữa chữa va đữa vao chương trình thông qua Import. Định dang .DXE Xuất hình vể hiện hanh sang file

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.