TAILIEUCHUNG - Cách dùng as such và such as

Cách dùng as such và such as As such có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên tương đối khó giải thích, vì thế chúng ta hãy thử nhìn vào ví dụ sau. | Cách dùng as such và such as As such có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên tương đối khó giải thích vì thế chúng ta hãy thử nhìn vào ví dụ sau. Tôi có thể nói I m an English teacher and because I m an English teacher I hate to see grammar mistakes. Một cách khác diễn đạt câu này vẫn với nghĩa như vậy là I m an English teacher and as an English teacher I hate to see grammar mistakes. Tuy nhiên trong câu này tôi đã nhắc lại hai lần cụm từ an English teacher vì thế cách dễ nhất để nói câu này mà không phải nhắc lại cụm từ đó hai lần là I m an English teacher and as such I hate to see grammar mistakes. Trong ví dụ này chúng ta dùng từ such để thay cho an English teacher để không phải nhắc lại lần thứ hai. Đây là một ví dụ khác tương tự. Bạn có thể nói She s an athlete and as such she has to train very hard. The film was a romance and as such it had the usual happy ending. Chúng ta cũng có thể dùng as such để diễn tả ý một cái gì đó giống hệt đúng chính xác như trong câu sau The shop doesn t sell books as such but it does sell magazines and .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.