TAILIEUCHUNG - Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp(reported speech:câu trần thuật) 1)_ a/. Direct speech (lời nói trực tiếp) là lời nói của người nào đc thuật lại đúng nguyên văn và đc đứng giữa hai dấu kép. | Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp reported speech câu trần thuật 1 _ a . Direct speech lời nói trực tiếp là lời nói của người nào đc thuật lại đúng nguyên văn và đc đứng giữa hai dấu kép. b . Indirect speec lời nói gián tiếp là lời nói của người nào đc thuật lại theo ý của người tường thuật nhưng ý nghĩa của câu hôk thay đổi. 2 _ Động từ tường thuật a . say thường đc dùng trong lời nói trực tiếp nếu có tân ngữ đi sau fải thêm giới từ to b . Tell thường đc dùng trong lời nói gián tiếp nếu có tân ngữ đi sau thì hôk cần giới từ 3 _Các chuyển đổi từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp Để chuyển đổi thì chúng ta cần tuân theo 3 quy tắc a . Đổi ngôi Ngôi thứ nhất ngôi của chủ ngữ trong mệnh đề tường thuât. Ngôi thứ hai thông thường ngôi thứ 3 or theo ngôi of tân ngữ trong mệnh đề tường thuât. Ngôi thứ 3 hôk đổi b . Dổi thì Đổi theo nguyên tắc lùi về một thì Một số đt should had better ought to must thì hôk đội Những trường hợp hôk đổi thì Khi ĐT tường thuật ở thì HTĐ TLĐ HTHT. Khi trong mệnh đề trực tiếp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.