TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 20/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------Số: 20/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC XÉT TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Số 20 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Biên Hòa ngày 05 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ TIÊU CHUẨN THỦ TỤC XÉT TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai Căn cứ Nghị định số 197 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Căn cứ Nghị định số 17 2006 NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187 2004 NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần Căn cứ Nghị định số 84 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất thực hiện quyền sử dụng đất trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai Căn cứ Nghị định số 69 2009 NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất giá đất thu hồi đất bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Căn cứ Thông tư số 14 2009 TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất giao đất cho thuê đất Căn cứ Nghị quyết số 85 2006 NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII kỳ họp thứ 10 về chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 50 TTr-TNMT ngày 27 tháng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.