TAILIEUCHUNG - Công văn 66/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 66/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về chi phí máy thi công | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số 66 /BXD-KTXD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- V/v: Chi phí máy thi công. Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Công ty TNHH Cavico Việt Nam Trả lời văn bản số 112/CV/CVC-2009 ngày 16/3/2009 của Công ty TNHH Cavico Việt Nam về chi phí máy thi công; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức dự toán của Nhà nước và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với gói thầu thi công đường hầm dẫn nước, hầm đứng và tháp điều áp tại dự án thuỷ điện Đam'Bri như nêu tại văn bản số 112/CV/CVC-2009, việc áp dụng giá ca máy căn cứ vào nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng ký kết giữa các bên. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Công ty TNHH Cavico Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: Như trên; Lưu VP, KTXD, S(8). TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG đã ký Phạm Văn Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.