TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 20/2010/QĐ-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------Số: 20/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bắc Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG | UỶ BAN nhân dân TỈNH BẮC GIANG Số 20 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang ngày 26 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 12 2002 Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 23 06 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Căn cứ Thông tư số 89 2007 TT-BTC ngày 25 7 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu nộp tiền phạt quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt và đường thuỷ nội địa Căn cứ Nghị quyết số 05 2006 NQ-HĐND ngày 20 7 2006 của HĐND tỉnh Bắc Giang về phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 288 TTr-STC ngày 18 3 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt và đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 88 2007 QĐ-UBND ngày 30 10 2007 Quyết định số 11 2009 Qđ-UBND ngày 27 2 2009 của UBND tỉnh. Các quy định khác trái với quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Sở Tài chính Sở Giao thông vận tải Công an tỉnh Kho bạc Nhà nước tỉnh Ban An toàn giao thông tỉnh UBND huyện thành phố và các đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . 1 Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Chính phủ b c - Các bộ Tài chính Công an GTVT Tư pháp b c - Kho bạc Nhà nước TW b c - TTTU TT HĐND tỉnh b c - Chủ tịch các PCT UBND tỉnh - Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh - Các thành viên UBND tỉnh - UB MTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.