TAILIEUCHUNG - Thông tư Số: 13/2010/TT-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 13/2010/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 13 2010 TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG trường học an toàn PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 32 2008 NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Nghị định số 75 2006 NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Căn cứ Quyết định số 197 2001 QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia phòng chống tai nạn thương tích giai đoạn 2002 - 2010 Căn cứ chỉ thị số 1408 ngày 1 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 6 năm 2010 Điều 3. Chánh văn phòng Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và các cá nhân tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. kt. Bộ trưởng Nơi nhận - Văn phòng Chính Phủ để b c - Ủy ban vHgDTN TN và NĐ của Quốc hội để b c - UBTWMTTQVN để b c - Bộ Trưởng để b c - Bộ Y tế để phối hợp - UBND các tỉnh TP trực thuộc TW để phối hợp - Cục KTrVB QPPL Bộ Tư Pháp - Công báo - Như Điều 3 để thực hiện - Website Chính Phủ - Website Bộ GD ĐT - Lưu VT Vụ PC Vụ GDMN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.