TAILIEUCHUNG - Công văn 836/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 836/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 836 /BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn cấp CCHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------ Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 277/SXD-KH ngày 08/04/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế xin ý kiến về cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Hiện nay Bộ Xây dựng đang soạn thảo để trình ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thay thế cho Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 và Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Do đó, trong thời gian Thông tư nói trên chưa được ban hành, Sở Xây dựng vẫn tiếp tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như quy định tại Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD và Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu thực hiện. Nơi nhận: - Như trên - Lưu: VP, HĐXD (NTH-4) KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG đã ký Bùi Phạm Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.