TAILIEUCHUNG - Công văn 834/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Công văn 834/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc khởi công dự án Thuỷ điện Đăk Mi 3 - Tỉnh Quảng Nam | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 834 / BXD-KHTC V/v: Khởi công dự án Thuỷ điện Đăk Mi 3 - Tỉnh Quảng Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Kính gửi : Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 417/TTr-TCT ngày 27/4/2009 của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam về việc xin khởi công dự án Thuỷ điện Đăk Mi 3 - Tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án Thuỷ điện Đăk Mi 3 đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 87/QĐ-TCT ngày 30/3/2009. Về nguyên tắc, Bộ Xây dựng chấp thuận việc sớm triển khai thực hiện dự án này để góp phần kích cầu đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, theo phân cấp về quản lý đầu tư xây dựng công trình hiện hành, thời điểm khởi công dự án do người quyết định đầu tư (Hội đồng quản trị Tổng công ty) xem xét, tự quyết định sau khi các thủ tục pháp lý trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án đã được thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định, nguồn vốn huy động thực hiện dự án đã được bảo đảm, phù hợp với tiến độ được phê duyệt. Bộ Xây dựng thông báo để Tổng công ty biết và triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên - Lưu VP, KHTC KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG đã ký Bùi Phạm Khánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.