TAILIEUCHUNG - Công văn 75/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Công văn 75/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ | BỘ XÂY DỰNG --------------- Số: 75/BXD-QLN V/v trả lời Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ, Tổng công ty xây dựng Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được công văn số 166/CT-TĐ và PTDA ngày 16 tháng 5 năm 2009 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ đề nghị hướng dẫn thủ tục vay vốn với lãi suất ưu đãi cho dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh của Công ty là hoàn toàn phù hợp với chủ trương trong Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê và được Nhà nước tạo điều kiện ưu đãi, khuyến khích đầu tư. 2. Để thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, Bộ Tài chính đã có văn bản số 8015/ BTC-TCNH ngày 05 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc cho vay các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở công nhân khu công nghiệp. 3. Theo quy định tại Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg thì Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở công nhân trên địa bàn. Vì vậy, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ cần có đơn xin đăng ký đầu tư nhà ở công nhân khu công nghiệp gửi UBND tỉnh Bắc Ninh để được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi theo Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ cần khẩn trương xây dựng và chủ động phê duyệt dự án đầu tư, đẩy nhanh việc triển khai đầu tư xây dựng nhà ở công nhân trên địa bàn mà Công ty làm chủ đầu tư. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ./. Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam ( để b/c); - Lưu: VP; Cục QLN(2b); TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Đã ký Nguyễn Mạnh Hà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.