TAILIEUCHUNG - Quyết định 84/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 84/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hóa một số Tổng công ty nhà nước | quyết định của thủ tướng Chính phủ Số 84/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2004 Về việc thí điểm cổ phần hóa một số Tổng công ty nhà nước thủ tướng chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Xét đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Quyết định: Điều 1. Thí điểm cổ phần hóa các Tổng công ty nhà nước sau đây: 1. Tổng công ty Điện tử - Tin học Việt Nam (thuộc Bộ Công nghiệp), 2. Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (thuộc Bộ Xây dựng), 3. Tổng công ty Thương mại và Xây dựng (thuộc Bộ Giao thông vận tải). Điều 2. Các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án thí điểm cổ phần hóa các Tổng công ty có tên tại Điều 1 Quyết định này, trong đó đề xuất rõ nguyên tắc xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp, chính sách đối với doanh nghiệp và người lao động trong Tổng công ty khi thực hiện cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 10 năm 2004. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ nói tại Điều 2 Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. văn phòng quốc hội cơ sở dữ liệu luật việt nam LAWDATA

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.