TAILIEUCHUNG - Công văn 50/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Công văn 50/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 247/SXD-QLN của Sở Xây dựng Cần Thơ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng | BỘ XÂY DỰNG -------------- Số: 50 /BXD-QLN V/v trả lời công văn số 247/SXD-QLN của SXD Cần Thơ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------- Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Sở Xây dựng Cần Thơ Trả lời công văn số 274/SXD-QLN ngày 14/4/2009 của Sở Xây dựng Cần Thơ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: - Đối với tài sản là nhà ở, công trình xây dựng thuộc sở hữu nhà nước nhưng đã được Nhà nước giao vốn cho Công ty cổ phần thì thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho Công ty theo quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006, Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ; - Riêng đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang thực hiện cho thuê theo Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 (trước đây là Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương) thì không thực hiện chuyển thành vốn của Công ty cổ phần. Đề nghị Sở Xây dựng Cần Thơ báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, QLN. TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN đã ký Nguyễn Mạnh Hà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.