TAILIEUCHUNG - Các dạng so sánh của tính từ và phó từ -phần 1

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ -phần 1 19. Các dạng so sánh của tính từ và phó từ So sánh ngang bằng Cấu trúc sử dụng là as as S + V + as + {adj/ adv} + as + {noun/ pronoun} My book is as interesting as yours. His car runs as fast as a race car. John sings as well as his sister. Their house is as big as that one. | Các dạng so sánh của tính từ và phó từ -phần 1 19. Các dạng so sánh của tính từ và phó từ So sánh ngang bằng Cấu trúc sử dụng là as . as S V as adj adv as noun pronoun My book is as interesting as yours. His car runs as fast as a race car. John sings as well as his sister. Their house is as big as that one. His job is not as difficult as mine. They are as lucky as we. Nếu là câu phủ định as thứ nhất có thể thay bằng so. He is not as tall as his father. He is not so tall as his father. Sau as phải là một đại từ nhân xưng chủ ngữ không được là một đại từ tân ngữ. Peter is as tall as I. ĐÚNG Peter is as tall as me. SAI Danh từ cũng có thể được dùng để so sánh nhưng nên nhớ trước khi so sánh phải đảm bảo rằng danh từ đó phải có các tính từ tương đương. adjectives nouns heavy light weight wide narrow width deep shallow depth long short length big small size Khi so sánh bằng danh từ sử dụng cấu trúc sau S V the same noun as noun pronoun My house is as high as his. My house is the same height as .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.