TAILIEUCHUNG - Công văn 850/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Công văn 850/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình | BỘ XÂY DỰNG ----------- Số: 850 /BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Ban quản lý Dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 554/KĐĐCM-KTKH-XDCB ngày 29/4/2009 của Ban quản lý Dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau về hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Hợp đồng giữa Ban quản lý và Nhà thầu PVC-CM theo hình thức “Hợp đồng chìa khoá trao tay”; thực hiện từ khâu khảo sát, lập dự án, thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán, thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị; việc thanh toán, quyết toán thực hiện theo các điều khoản đã ký. Việc đơn vị thi công (thực hiện theo khối lượng của Nhà thầu PVC-CM) làm hỏng mốc quan trắc nên kinh phí khôi phục mốc quan trắc do Nhà thầu PVC-CM tự giải quyết. Việc xác định khối lượng bù lún sau khi khôi phục mốc quan trắc như nêu trong công văn số 554/KĐĐCM-KTKH-XDCB ngày 29/4/2009 là không đủ căn cứ để thanh toán, quyết toán cho hạng mục san lấp. Căn cứ hướng dẫn trên, Ban quản lý Dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP, Vụ KTXD, . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG đã ký Trần Văn Sơn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.