TAILIEUCHUNG - Quyết định Số: 12/2010/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------Số: 12/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Đồng Xoài, ngày 16 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH LÝ RỪNG TRỒNG KHÔNG THÀNH RỪNG THUỘC DỰ ÁN 661 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Số 12 2010 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Xoài ngày 16 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC THANH LÝ RỪNG TRỒNG KHÔNG THÀNH RỪNG THUỘC DỰ ÁN 661 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004 Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 Căn cứ Quyết định số 202 2006 QĐ-TTg ngày 31 8 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập Căn cứ Quyết định số 186 2006 QĐ-TTg ngày 14 6 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý bảo vệ rừng Căn cứ Quyết định số 147 2007 QĐ-TTg ngày 10 9 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 Căn cứ Quyết định số 55 2000 QĐ-BTC ngày 18 4 2000 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp Căn cứ Thông tư số 99 2006 TT-BNN ngày 06 11 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý bảo vệ rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186 2006 QĐ-TTg ngày 14 6 2006 của Thủ tướng Chính phủ Căn cứ Thông tư số 112 2006 TT-BTC ngày 27 12 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202 2006 QĐ-TTg ngày 31 8 2006 của Thủ tướng Chính phủ Thực hiện Công văn số 148 LN-LS ngày 14 02 2006 của Cục Lâm nghiệp về việc hướng dẫn trình tự thủ tục thanh lý rừng trồng bị thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 15 TTr-SNN ngày 15 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự thủ tục thanh lý rừng trồng không thành rừng thuộc Dự án 661 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 1 Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các chủ rừng lập phương án thanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.