TAILIEUCHUNG - Công văn 1251/TCT-DNK của Tổng cục Thuế

Công văn 1251/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế TTĐB | í Bộ TÀI CHÍNH t TÔNG CỤC THUÊ số í 26A TCT-ỌNK V v Chính sách huế TTĐB CỘNG IIOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM Đ ộ c I ộ p - T ự d 0 - H ụ n h p h ú c t Hờ nội ngày Oi tháng 4 năm 2006 Kính gửi Cục Thuế ihành phố Hà Nội. Trả lời công vãn số 600 CT-HTr của Cục Thuế thành phố HàNội vè việc chính sách thuế TTĐB đối vói hàng hoả bị trả lại do kém chất lượng trong quá trình bào quản Tong cục Thuế có ý kiến như sau Đối với hàng hoá chịu thuế TTĐB của cơ sờ sản xuất bán ra bị ữâ lại do kém chât lượng trong quá trình bão quân không tiêu thụ được thí dơn vị bán và dơn vị mua phải làm đúng thù tục như trâ hảng dổi vói hàng hoá chịu thuế GTGT qui định tại mục IV phần B Thông tư số Ỉ20 2003 TT-BTC ngày 12 12 2003 của Bộ Tài chính và dược xử lý như sau Trường hợp hàng hoá trà lại hoàn Loàn và tiôu huỳ thì don vị phải liên hệ với cơ quan chức năng đê được hướng dẫn đầy đù các thù tục và trình tự liêu huy hàng hoL Đối vói số hàng hoá đã dược liêu huỷ phải xác định rõ nguyên nhân chủ quan khách quan đê xử lý vê giá trị hàng hoả bị thiệt hại theo chế độ. Phân giá trị hàng hoá bị tôn thât trong tỳ ìệ cho phép hoặc do nguyên nhân khách quan dược hạch toán vào chi phí số tiền thuế TTĐB dã nộp của lõ hàng tiêu huỷ được kê khai giảm trừ vào sô thuế phải nộp của kỳ lính thuế tiếp sau. Tông cục thuế trà lời dể Cục thuế biếi và hướng dẫn dơn vị thực hiện thù tực theo đúng quy định. . 2 Hơi nhạn - NI1Ư trốn VT ĐNK 2b .q CỤC TRƯỜNG TÔNG CỤC TRƯỚNG Phạm Vãn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN