TAILIEUCHUNG - Thông tư số 02/2009/TT-BCT

Thông tư số 02/2009/TT-BCT về việc hướng dẫn việc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cơ quan cấp trên lực lượng quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 02 2009 TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỐNG BUÔN LẬU GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA CƠ QUAN CẤP TRÊN LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Nghị định số 10 CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27 2008 NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về sửa đôi bô sung Nghị định số 10 CP Căn cứ Thông tư số 59 2008 TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dân việc quản lý sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Bộ Công thương hướng dân việc phân bô và sử dụng nguồn kinh phí hô trợ công tác chỉ đạo điều hành chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của cơ quan cấp trên lực lượng Quản lý thị trường như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG Thông tư này hướng dẫn việc phân bổ quản lý và sử dụng phần kinh phí 10 hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan cấp trên lực lượng Quản lý thị trường theo quy định tại điểm a khoản 2 mục II Thông tư số 59 2008 TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả sau đây gọi tắt là Thông tư số 59 . II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ a Tổng số tiền 30 coi như 100 được trích từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả của Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bao gồm 40 và 60 để chi cho các nội dung quy định tại khoản 2 Mục II Thông tư số 59. b Khoản 10 trong phần 40 được quy định tại điểm a khoản 2 Mục II Thông tư số 59 để hỗ trợ công tác chỉ đạo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    0    16-08-2020
174    3    0    16-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
12    4    0
TÀI LIỆU HOT
12    6    0
20    6    0
3    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2    5    0