TAILIEUCHUNG - Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển

Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | Phụ lục IX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM .Ngày .tháng . năm Date TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BIỂN APPLICATION FOR DEREGISTRATION OF SHIP MORTGAGE Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký) To: (name of ship registrar) Căn cứ hợp đồng thế chấp tài sản số:.đã được ký kết ngày tháng năm giữavới. đề nghị xoá đăng ký thế chấp tàu biển sau đây trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam kể từ ngày Based on the Mortgage Contract Nosigned betwen . and . dated, hereby request to deregister the mortgage of following ship in the Vietnam National Ship Registration Book from the date of. Tên tàu (Name of ship): Hô hiệu (Callsign) Loại tàu (Type of ship): Chủ tàu (Shipowner) :. Số đăng ký (Number of registration):. Ngày đăng ký (Date of registration) Người thế chấp (Mortgagor):. Người nhận thế chấp (Mortgagee): Ngày xóa thế chấp :. Date of deregistry of mortgage NGƯỜI ĐỀ NGHỊ Applicant (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (sign, full name and seal)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT