TAILIEUCHUNG - Phân khúc thị trường

Phân khúc thị trường là phân chia những người tiêu dùng vào từng nhóm khác nhau có cùng nhu cầu, đặc điểm | Cong ty Cồ phan Banh kẹo Biên hoa CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TAO CHUYÊN VIÊN QUANG CAO Ngay 19 03 2003 Bai 4 Phan khúc thị trường va ứng dụng trong Quang cao GV Nguyên Minh Tan Mục lục bài Phàn khục thị trường là gì Tài sao Khi nào càn PKTT Càc bườc tiến hành PKTT Phàn khục Chon PK mục tiếu Phàt triến định vị cho PK mục tiếụ Một sô ví dụ khàc Chụ đế đế tư dụy ờ nhà. I - Phàn khục thị trường 1. ĐN phàn khục thị trường Phàn chià nhưng NTD vào từng nhom khàc nhàụ co cụng nhụ càụ cụng đàc điếm. Đế Giụp hiếụ ro nhụ càụ cụà càc nhom đoi tường tiếụ dụng tiếm nàng Xàc định và mo tà càc nhom đo. 2. Tài sào phài PKTT Khong phài tất cà k h đếụ co cụng nhụ càụ Mọt sàn phấm dịch vụ thụ hụt người này nhưng rất Xà là vời người khàc. Mot Cty co thế Làm tất cà moi thứ đế đàp ứng nhụ càụ cụà tất cà moi người Hoàc tàp trụng no lực tiếp thị đế thỏà màn nhụ càụ cụà 1 hày mọt vài nhom k h. Sự phàt triến tự nhiến cụà khài niệm tiếp thị màrkếting concếpt - phục vụ đụng sờ thích củà NTD giụp Cty hiếụ qụà hờn trong cong viếc Mo tà thị trường Hiếụ thị trường Phàt triến SP mời già cà phàn phoi tiếp thị Rà qụyết định màrkếting qụàng cào và thong tấn bào chí. 3. PKTT đế lam gì Lời ích cờ bàn cụà PKTT là khi no lực Màr nhàm đụng vào khụ vực dế chấp nhàn nhất củà TTrường thì chếnh lếch giữà thụ nhàp và chi phí đườc tàng cào. 4. Cac sự lựa chon chiến lưực tiếp thị . Undifferentiated Mar moi người đều như nhau Cô gang đap ứng ca TT bang 1 SP Điếm manh Điếm yếu Chi phí SX va phan phoi thấp Kế hoach khuyến mai đôn gian Ít cấc CP nghiến cữu va phat triến SP Thưông khong đấp ững được tất ca Ncấu Lợi tức trên 1 đôn vị SP thưông thấp . Segmented Mar tiếp thị nham vao cac PK . Concentrated Mar tiếp thị tập trung Cty đặt ca nô lực đe thôa man 1 PK hoặc 1 nhôm Ttrường nao đô Diem manh Điểm yếu Kiến thức ve 1 nhôm TT cho phep 1 sự định vị TT manh Hiệu qua cao nhờ chuyên môn Specializatiôn Thế thông trị se mang lai lời nhuạn cao Ưu thế khi bườc vao TT trườc tien Nhom TT co thề thu nho lai hoạc biến mất VD .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    3    0    09-08-2020
12    6    0    09-08-2020
5    4    0    09-08-2020
5    4    0    09-08-2020
1    5    0    09-08-2020
1    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN