TAILIEUCHUNG - Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 46 2009 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG RONG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân năm 2004 Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị Quyết số 15 2008 QH12 ngày 29 5 2008 của Quốc hội khoá XII về điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội và một số tỉnh liên quan Căn cứ Nghị định số 13 2008 NĐ-CP ngày 04 02 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Nghị định số 39 2007 NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số 1704 TTr-SCT ngày 29 tháng 12 năm 2008 về việc Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định 02 2008 QĐ-UBND ngày 09 01 2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố Giám đốc các Sở Ban Ngành Chủ tịch UBND Thành phố Hà Đông Sơn Tây và các Quận Huyện Chủ tịch UBND các phường xã thị trấn các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thị hành Quyết định này. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Huy Tưởng QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG RONG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ban hành kèm theo Quyết định số 46 2009 QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2009 của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0