TAILIEUCHUNG - Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01-PYC)

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01-PYC). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN Kính gửi: Phòng Công chứng số tỉnh/thành phố . Họ và tên người nộp phiếu: . . Địa chỉ liên hệ: . Số điện thoại: . Email: . Số Fax: . Yêu cầu công chứng về: Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 1. . . . 2 3. . 4 5 6 7 8 9 10 Thời gian nhận phiếu . giờ, ngày././. NGƯỜI NHẬN PHIẾU NGƯỜI NỘP PHIẾU (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    11-08-2020
24    6    0    11-08-2020
10    9    0    11-08-2020
6    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN