TAILIEUCHUNG - bài thơ " tuổi ngựa"

thông qua cuộc trò chuyện giữa người mẹ và đứa con tuổi Ngựa, bài thơ đã bộc lộ khát vọng đi xa tìm hiểu và chinh phục thế giới của trẻ em, đồng thời cũng thể hiện tình cảm yêu quý của con trẻ dành cho mẹ. | Tiếng Việt Lớp 4 I . Vài nét về tác giả Xuân Quỳnh Xuân Quỳnh tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Sinh ngày 06 – 10 – 1942, mất ngày 29 – 8 – 1988 Quê quán : Thường Tín, Hà Tây Sự nghiệp : Từ một diễn viên đoàn ca múa nhân dân Trung ương chuyển sang làm báo và biên tập Nhà xuất bản Tác phẩm mới Các tác phẩm tiêu biểu : Hoa dọc chiến hào ( thơ, 1968), Lời ru trên mặt đất (thơ, 1978), Bầu trời trong quả trứng (thơ, 1982), Mùa xuân trên cánh đồng (truyện, 1981) Tuoåi Ngöïa Meï ôi, con tuoåi gì? - Tuoåi con laø tuoåi Ngöïa Ngöïa khoâng yeân moät choã Tuoåi con laø tuoåi ñi - Meï ôi, con seõ phi Qua bao nhieâu ngoïn gioù Gioù xanh mieàn trung du Gioù hoàng vuøng ñaát ñoû Gioù ñen huùt ñaïi ngaøn Maáp moâ trieàn nuùi ñaù Con mang veà cho meï Ngoïn gioù cuûa traêm mieàn. Ngöïa con seõ ñi khaép Treân nhöõng caùnh ñoàng hoa Loaù maøu traéng hoa mô Trang giaáy nguyeân chöa vieát Con laøm sao oâm heát Muøi hoa hueä ngaït ngaøo Gioù vaø naéng xoân xao Khaép ñoàng hoa cuùc daïi. Tuoåi con laø tuoåi Ngöïa Nhöng meï ôi, ñöøng buoàn Daãu caùch nuùi caùch röøng Daãu caùch soâng caùch bieån Con tìm veà vôùi meï Ngöïa con vaãn nhôù ñöôøng. XUAÂN QUYØNH ` Giải thích từ: Tuổi Ngựa : sinh năm Ngựa ( năm Ngọ, theo âm lịch ) Đại ngàn : rừng lớn, có nhiều cây to lâu đời 1. Giới thiệu về bài thơ: Bài thơ Tuổi Ngựa được trích trong tập thơ “ Bầu trời trong quả trứng” viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh . II. Bài thơ Tuổi Ngựa Khổ 1: “ Mẹ ơi, con tuổi gì?”. “ Tuổi con là tuổi đi” Bố cục của bài thơ : Bài thơ được chia làm 4 khổ: Khổ 2: “ Mẹ ơi, con sẽ phi”. “ Ngọn gió của trăm miền” Khổ 3: “ Ngựa con sẽ đi khắp”. “ Khắp đồng hoa cúc dại” Khổ 4: “ Tuổi con là tuổi ngựa”. “ Ngựa con vẫn nhớ đường” 2. Phân tích bài thơ: Khổ 1: Mẹ ơi, con tuổi gì? Tuổi con là tuổi Ngựa Ngựa không yên một chỗ Tuổi con là tuổi đi. → Khổ thơ này là cuộc trò chuyện tâm tình, nhẹ nhàng, thể hiện sự âu yếm trong lời nói của hai mẹ con. Người mẹ giải thích cho con mình biết rằng tuổi Ngựa không chịu ở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT