TAILIEUCHUNG - Báo cáo: "HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG "

Trong bối cảnh hiện nay mọi công ty đều cần chiến lược Marketing nhằm giúp nhận biết những cơ hội và nắm bắt các mặt thuận lợi của cơ hội đó để vạch ra chiến lược trên 4 lĩnh vực :sản phẩm, giá, phân phối và chiêu thị theo khả năng của công ty. Do đó, mục tiêu chính của bài này là hoạch định chiến lược Marketing một cách khả thi và phù hợp với công ty ANGIMEX | TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẢU AN GIANG GIAI ĐOẠN 2004- 2010 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN Huỳnh Nhựt Nghĩa Phạm Thị Nguyên Phương MSSV DTC004639 Lớp ĐH1TC3 04 2004 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3 PHẦN NỘI DUNG ChươngẢKHÁI quát về quản trị chiến LƯỢC 1. KHÁI NIỆM VAI TRÒ VÀ MÔ HÌNH QỦAN TRị CHIẾN LƯỢC .4 . Khái niệm về hoạch định chiến lược .4 . Vai trò của quản trị chiến . Mô hình quản trị chiến . Các công cụ hoạch định chiến 2. QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP Phân tích các yếu tố bên ngoài .6 . Phân tích các yếu tố bên trong .7 . Các ma trận tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng .7 . Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài .8 . Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong .8 . Phân tích SWOT .8 . Xác định mục tiêu chiến . Lựa chọn chiến . Chiến lược cấp công . Chiến lược cấp sản . Xác định chu kì của sản . Phối thức Chương II TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY ANGIMEX TỪ 1999 ĐẾN 2003 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ANGIMEX . 16 2. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG 3. CƠ CẤU TỔ 4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH 5. THỊ TRƯỜNG KINH DOANH GẠO CỦA CÔNG TY TRONG CÁC NĂM VỪA QUA. 23 6. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT 7. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG Chương III XÂY DỰNG chiến lược xuất khẩu của công ty ANGIMEX GIAI ĐOẠN 2004 ĐẾN 2006 TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI .27 Bối cảnh . Thuận lợi .27 . Khó . Môi trường vĩ mô .27 . Kinh tế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN