TAILIEUCHUNG - Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2006 - 2010 | ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH ĐẮKLẮK Số 04 2009 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Buôn Ma Thuột ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Chương trình số 05 - CTr TU ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 35 TTr-SCT ngày 14 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2006 - 2010 . Điều 2. Các Sở ban ngành Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm căn cứ Kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thủ trưởng các Sở ban ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các cơ quan đơn vị cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - TT Tỉnh ủy HĐND tỉnh để báo cáo - CT các PCT UBND tỉnh - Chánh các PCVP UBND tỉnh - Như Điều 3 - Phòng TH NC NN-MT TC-TM - Lưu Vt- CN T. QD-KHptrienCN-CT05 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Văn Khiết KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 Ban hành kèm theo Quyết định số 04 2009 QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phần Thứ Nhất QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TIỂU Thủ công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 I NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC GIAI ĐOẠN 2006 -2010 1 Thuận lợi Bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 ngành công nghiệp có nhiều thuận lợi cơ bản đó là - Đại hội tỉnh Đảng bộ Đắk Lắk lần thứ XIV đã đề ra những nhiệm vụ giải pháp ưu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0