TAILIEUCHUNG - Mẫu TP-TGPL-3D: Thông báo chấm dứt tham gia Trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3D: Thông báo chấm dứt tham gia TGPL. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính | Mẫu TP-TGPL-3D Tên tổ chức Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) . 1. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL) (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa): . . 2. Địa chỉ trụ sở chính:. . . Điện thoại:Fax:Email: 3. Giấy đăng ký tham gia TGPL số: .do . . cấp ngày: . 4. Đại diện là ông (bà) (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa): . . Chức danh: Điện thoại:Fax:Email: 5. Thông báo chấm dứt tham gia TGPL như sau: Lý do chấm dứt: . Chấm dứt tham gia TGPL kể từ ngày: (tên tổ chức đăng ký tham gia TGPL) cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khi chấm dứt tham gia hoạt động TGPL theo quy định của pháp luật./. , ngày . tháng năm ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THAM GIA TGPL (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    10-08-2020
8    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN