TAILIEUCHUNG - Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản đến năm 2015 | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 112 QĐ-BNN-QLCL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC quản lý chất lượng vật TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC phẩm nông lâm sản và THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01 2008 NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 79 2008 NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 quy định hệ thống tổ chức quản lý thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm Căn cứ Thông tư liên tịch số 61 2008 TTLT-BNN-BNVngày 15 5 2008 của liên Bộ NN PTNT - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đến năm 2015 gồm các nội dung chủ yếu sau đây I. QUAN ĐIỂM 1. Hoàn thiện khung pháp lý kết hợp với tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật nguồn nhân lực cho từng đơn vị được Bộ giao nhiệm vụ quản lý thanh tra chuyên ngành chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm ATVSTP nông lâm thủy sản. 2. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong và ngoài Ngành giữa trung ương và các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ quản lý thanh tra chuyên ngành chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản 3. Làm rõ trách nhiệm của các bên cơ quan quản lý nhà nước nhà sản xuất kinh doanh người tiêu dùng. trong công tác đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Huy động được sự tham gia của các nguồn lực vào quá trình quản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    5    0    13-08-2020
5    4    0    13-08-2020
8    6    0    13-08-2020
2    5    0    13-08-2020
4    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0