TAILIEUCHUNG - Bài 13 PEPTIT VA PROTEIN

có phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đvC -aminoaxít protein đơn giản + (axít nucleic, lipit, gluxit, saccarit) protein phức tạp Vai trò: là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống | I. KHI NIỆM V pHn LOẠI 1. PEP TIT Định nghĩa là những hợp chất được hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều phân tử a-amino axít Gọi là n peptit khi peptit tạo thành từ n phân tử a-amino axít là polipeptit khi n 10 50 H2N - ch - CO- nH- ch - CO -n-2 NH- CH - COOH . R R R Thí dụ -đipeptit n 2 NH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH gly-glyxin -tripeptit n 3 NH2-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH CH3 -COOH gly-gly-alanin n aminoaxit khác nhau n đồng phân cấu tạo n 2 3 4 5 6. n

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
59    6    0    09-08-2020
6    3    0    09-08-2020
37    3    0    09-08-2020
1    6    0    09-08-2020
11    2    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN