TAILIEUCHUNG - Quyết định số 001/2007/QĐ-BCT

Quyết định số 001/2007/QĐ-BCT Về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam-mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN” ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004 do Bộ Công thương ban hành. | BỘ CÔNG THƯƠNG Số 001 2007 QĐ-BCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM-MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG CEPT ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT định của bộ trưởng bộ thương mại số 1420 2004 QĐ-BTM NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2004 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị quyết số 01 2007 QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung tên và mã số tại nhóm 4 Điều 1 Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN ban hành kèm theo Quyết định số 1420 2004 QĐ-BTM ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại như sau 1. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước mã số 67 2. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y mã số 68 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Công Thương các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Bộ Tài chính - Uỷ ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế - Các Phòng QLXNK khu vực - Các BQL KcX-KCN - BQL các KCN tỉnh Bình Phước - BQL KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y - Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Công báo - Kiểm toán Nhà nước - Website Chính phủ - Bộ trưởng các Thứ trưởng Bộ Công Thương - Vụ Pháp chế Vụ CSTM Đa biên - Văn phòng Bộ -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    10    0    11-08-2020
2    5    0    11-08-2020
11    3    0    11-08-2020
1    7    0    11-08-2020
16    7    0    11-08-2020
19    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0