TAILIEUCHUNG - Lecture 08: Mô hình hướng đối tượng

Phân tích hướng đối tượng: Phân tích cơ sở, Định nghĩa lớp (Classes), Các thuộc tính (Attributes) và phương thức (Operations). Biểu đồ lớp UML (Class Diagrams): Quan hệ kết hợp (Associations), Tính bội/Bản số (Multiplicity), Quan hệ tập hợp (Aggregation), Quan hệ hợp thành (Composition), Quan hệ thừa kế (Generalization). | Phân tích yêu cầu phần mềm Lecture 08 Mô hình hướng đối tượng Phân tích hướng đối tượng Phân tích cơ sở Định nghĩa lớp Classes Các thuộc tính Attributes và phương thức Operations Biểu đồ lớp UML Class Diagrams Quan hệ kết hợp Associations Tính bội Bản số Multiplicity Quan hệ tập hợp Aggregation Quan hệ hợp thành Composition Quan hệ thừa kế Generalization Phân tích yêu cầu phần mềm Á r 1 1 r_ -1-Ấ À Phân tích hướng đôi tượng Background Mô hình yêu cầu trong thuật ngữ của các đôi tượng và dịch vụ mà chúng cung cấp Phát sinh thiết kế hướng đôi tượng Được áp dụng để mô hình hóa lĩnh vực ứng dụng hơn là chương trình Động cơ OO được kiến nghị là quá tự nhiên Khi triển khai một hệ thông các chức năng thực thi của nó cần được thay đổi thường hơn là các đôi tượng đang hoạt động trên nó. .một mô hình dựa trên các đôi tượng hơn là các chức năng sẽ rất ổn định. .vì thế có kiến nghị rằng các thiết kế hướng đôi tượng có thể sẽ còn tiếp tục được duy trì OO nhấn mạnh sự quan trọng của giao tiếp giữa các đôi tượng một cách rõ ràng. đã được so sánh với sự mơ hồ của các quan hệ dòng dữ liệu NOTE Áp dụng OO cho kỹ nghệ yêu cầu vì nó là một công cụ mô hình hóa. Song chúng ta đang mô hình hóa các thực thể trong lĩnh vực chứ không phải thiết kế hệ thông mới. 2 Phân tích yêu cầu phần mềm UML là gì UML Unified Modeling Language Một công nghệ chuẩn cho việc mô hình hóa phần mềm hướng đối tượng Là kết quả của sự thống nhất hệ thống ký hiệu của 3 phương pháp hướng đối tượng tiêu biểu OMT James Rumbaugh - Object Modeling Technique OOSE Ivar Jacobson - Object-Oriented Software Enginering Booch91 Grady Booch Được hỗ trợ bởi một số CASE tools Rational ROSE TogetherJ Bạn có thể mô hình 80 của hầu hết vấn đề bằng cách dùng chỉ khoảng 20 UML Chúng ta học 20 đó

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN