TAILIEUCHUNG - amoniac

Liên kết trong phân tử N2 là liên kết 3 bền vững chính vì vậy mà ở nhiệt độ thường nitơ là một khí trơ. ở nhiệt độ cao liên kết 3 dễ bị đứt hơn khi đó nitơ sẽ trở nên hoạt động hơn | Câu 1 Trình bày cấu tạo phân tử N2 Vì sao ở điều kiện thường Nitơ là một chất trơ ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn N----N- Cấu tạo phân tử N2 Liên kết trong phân tử N2 là liên kết 3 bền vững chính vì vậy mà ở nhiệt độ thường nitơ là một khí trơ. ở nhiệt độ cao liên kết 3 dễ bị đứt hơn khi đó nitơ sẽ trở nên hoạt động hơn. Kiểm tra bài cũ Câu 2 Nêu những tính chất hoá học đặc trưng của N2. Viết phương trình phản ứng minh hoạ Những tính chất hoá học đặc trưng của Nitơ là Tác dụng với H2 N2 3H2 2NH3 Tác dụng với O2 N2 O2 2NO - Q Kiểm tra bài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
82    5    0    05-08-2020
5    5    0    05-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN