TAILIEUCHUNG - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 132 2008 NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ NGHỊ ĐỊNH Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa giải thưởng chất lượng quốc gia trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa và tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm hàng hóa tại Việt Nam. Điều 3. Xác định và ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn 1. Việc xác định sản phẩm hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn sản phẩm hàng hóa nhóm 2 căn cứ vào a Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm hàng hóa b Yêu câu và khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ 2. Khả năng gây mất an toàn có thể xảy ra của sản phẩm hàng hóa được xác định dựa trên một hoặc những yếu tố sau a Bản chất hóa học vật lý sinh học b Kết cấu nguyên lý hoạt động c Quá trình vận chuyển lưu giữ bảo quản sử dụng. 3. Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này Bộ quản lý ngành lĩnh vực ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định này sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương 2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA MỤC 1. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT Điều 4. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường 1. Người sản xuất phải thực hiện các yêu câu về

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    14-08-2020
11    3    0    14-08-2020
88    5    0    14-08-2020
53    5    0    14-08-2020
55    3    0    14-08-2020
1    4    0    14-08-2020
5    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0