TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 11/2007/CT-BGTVT

Chỉ thị số 11/2007/CT-BGTVT về việc kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành | BỘ GIAO THÔNG VẬN Tai Số 11 2007 CT-BGTVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 08 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ VIỆC KIỀM CHẾ TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI Ngày 01 tháng 8 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18 2007 CT-TTg về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục trưởng các Cục quản lý vận tải chuyên ngành Giám đốc Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông công chính và Thủ trưởng các đơn vị doanh nghiệp Hiệp hội vận tải có liên quan trong phạm vi thẩm quyền của mình khẩn trương thực hiện các biện pháp sau - Tuyên truyền phổ biến kịp thời tới các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý về các chủ trương biện pháp thực hiện kiềm chế tốc độ tăng giá cước vận tải hàng hóa và hành khách. - Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải khẩn trương xây dựng và thực hiện các giải pháp hữu hiệu tiết kiệm chi phí hợp lý hóa quá trình sản xuất đổi mới phương tiện vận tải sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tạo giá thành vận tải hợp lý. - Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý giá thuộc ngành tài chính kiểm tra thực hiện các quy định về quản lý giá và các biện pháp kiềm chế tăng giá cước mà doanh nghiệp đã áp dụng. Xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng tình hình để tùy tiện tăng giá cước bắt chẹt hành khách và chủ hàng. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao. Nơi nhận - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài chính - Các Đ c Thứ trưởng Bộ GTVT - Cục Đường bộ Việt Nam - Cục Đường sắt Việt Nam - Cục Đường Sông Việt Nam BỘ TRƯỞNG Hồ Nghĩa Dũng - Cục Hàng hải Việt Nam - Cục Hàng không Việt Nam - Các Sở GTVT Sở GTCC - Các Tổng Công t y vận tải - Các Vụ Pháp chế Tài chính - Thanh tra Bộ - Các Hiệp hội Vận tải - Báo GTVT Bạn đường - Lưu VT VTải 2D

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT