TAILIEUCHUNG - Bài 5: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN CỤC BỘ VÀ TÀI NGUYÊN MẠNG

Hệ thống mạng máy tính dùng tài khoản cục bộ để quản trị việc truy suất tài nguyên, đăng nhập máy tính và chứng thực truy cập. Giới thiệu. Quản trị tài khoản cục bộ. Quản trị tài nguyên mạng. Xử lý sự cố thông dụng | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http MH MĐ MẠNG CAN BAN 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH Bài 2 CHUẨN MẠNG VÀ MÔ HÌNH OSI Bài 3 GIAO THỨC TCP IP VÀ IP ADDRESS Bài 4 KỸ THUẬT MẠNG CỤC BỘ LAN Bài 5 QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN CỤC BỘ VÀ TÀI NGUYÊN MẠNG Bài 6 CÔNG NGHỆ MẠNG WIRELESS LAN VÀ ADSL Bài 7 CHẨN ĐOáN và xử lý sự cố mạng ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN -I- THI CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Bài 5 QUẢN TRỊ TÀIKHOÃN CỤC BỘ VÀ TÀI NGUYÊN MANG Hệ thống mạng máy tính dùng tài khoản cục bộ để quản trị việc truy suất tài nguyên đăng nhập máy tính và chứng thực truy cập. 4- Giới thiệu 4- Quản trị tài khoản cục bộ. 4- Quản trị tài nguyên mạng. 4- Xử lý sự cố thông dụng 1 12 15 2009 -I- Hiểu được khái niệm môi trường làm việc WorkGroup và Domain -I- Giải thích được ý nghĩa của tài khoản User tài khoản Group cục bộ -I- Quản trị được tài khoản User tài khoản Group cục bộ -I- Giải thích được quyền người dùng và quyền truy xuất tài nguyên mạng -I- Quản trị quyền truy xuất tài nguyên files Shared và NTFS -I- Thiết lập và chia sẻ máy in mạng -I- Xử lý các sự cố về chia sẻ và kết nối tài nguyên mạng stíàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Giới thiệu Website http Tài khoản người dùng là một tập hợp quyền hạn cho phép một người dùng đăng nhập vào một máy tính để truy cập tài nguyên trên máy đó hoặc trên hệ thống mạng 4- Môi trường mạng workgroup domain Môi trường mạng workgroup Các máy tính hoạt động độc lập với nhau Mỗi máy tính là một chính sách Policy riêng biệt Trong hệ thống mạng không có 1 máy tính chịu trách nhiệm quản lý server Môi trường mạng domain Các máy tính tuân theo một chính sách Policy nhất quán Trong hệ thống mạng cần có 1 server hoặc 1 hệ điều hành mạng dịch vụ mạng chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống mạng 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu 4- Tài khoản Local Users Groups Computer o Local Users

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN