TAILIEUCHUNG - amino axit tiết 21

1-Cho các chất : axit amino axetic, anilin, phenol lần lượt phản ứng với dd NaOH, dd HCl, dd Br2. Hỏi có tối đa bao nhiêu phản ứng xảy ra X là một amino axit . Cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng vừa hết 80 ml dd HCl 0,125M và thu được 1,825g muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với NaOH thì cần dùng 25g dd NaOH 3,2%. CTCT của X là | 1- Gọi tên các hợp chất sau H2N - CH2 - COOH H2N - CH - COOH Ch3 CH3 - CH - CH2 - COOH HOOC - CH2 2 NH2 H2N - CH2 4 - CH - COOH HO -Cj-CH2- nh2 -CH-COOH NH2 CH -COOH NH2 Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong hoa 1- Cho các chất axit amino axetic anilin phenol lần lượt phản ứng với dd NaOH dd HCl dd Br2. Hỏi có tối đa bao nhiêu phản ứng xảy ra A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 2- Glixin không phản ứng được với chất nào sau A. HNO2 B. C2H5OH HCl xúc tác C. NaOH OH 2 3- X là một amino axit . Cho 0 01 mol X tác dụng với HCl thì dùng vừa hết 80 ml dd HCl 0 125M và thu được 1 825g muối khan. Còn khi cho 0 01 mol X tác dụng với NaOH thì cần dùng 25g dd NaOH 3 2 . CTCT của X là A. C3H6 NH2 COOH B. C2H4 NH2 COOH C. NH2C3H5 COOH 2 D. NH2 2C3H5COOH Giao an Powerpoint Tu Xuan Nhi - THPT Huong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    6    0    13-08-2020
26    3    0    13-08-2020
48    3    0    13-08-2020
4    6    0    13-08-2020
41    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN