TAILIEUCHUNG - Quản trị kinh doanh quốc tế

Thách thức trong kinh doanh quốc tế: Hiểu về kinh doanh quốc tế dạng khái niệm. Thảo luận về hướng kinh doanh quốc tế chính yếu. Xem xét bốn yếu tố về lợi thế cạnh tranh. Mô tả vai trò của nhà nước. Trình bày mô hình nghiên cứu môn này | Quan trị kinh doanh quôc tế TAC GIA NGUYEN XUAN HAI Tu Sach Cua Nha Quan Trị Kinh Doanh Chương dẫn nhập Thách thức trong kinh doanh quốc tê Hiểu về kinh doanh quốc tế dạng khai niềm Thao luạn về hướng kinh doanh quốc tế chính yếu Xềm xềt bốn yếu tố về lợi thế canh tranh MO ta vai trố nha nước Trình bay mố hình nghiền cứu mốn nay 1. Dán nhập 80 đáu tư trực tiếp 50 thương mái la dố 500 cống ty lớn nhất thề giới cống ty quốc tề thực hiền Ngay nay chuyền hướng sang cac nước đáng phát triê9n chuyền đối hấp dan như Đông áu Trung quốc. Đống au bất ốn chính trị nhưng nguồn lới lớn hấp dan. Chu y rang ngưới Nhật tập trung vaố Đông nám á vá trung quôc. Mốt hình thưc khác la liên dôánh liên kết quốc tế la sư thốa thuân cua hai hay nhiều thanh viền về quan ly dốanh nghiềp nước ngốài. 2. Vái trô dôánh nghiêp nhô Dịch vu va cống nghiềp 70 ớ Mỹ Canada. Đặc điềm thề giới ngay nay cố thề chố phềp cac cống ty nhố va vưu cố thề canh tranh địa phướng khắp thề giới. Cac dốanh nghiềp lớn ảnh hướng đền sư thanh cống cua dốanh nghiềp nhố vì họ sử dung hang hốa của dốanh nghiềp nhố. Khu vưc nha nước cung chi mua hang hốa dịch vu chố khối nay rất lớn. Đau tư quốc tề va thướng mai DN nhố chiềm thị phan ít nhưng đang kề trống sư phat triền 3. Khai quát ve kinh doanh quốc tế Xuất nháp khẩu Chu ý khai niệm Xuất khau có thệ dịch vụ như hang không du lịch khách sạn giải trí van hóá chư không phái háng hóá. Dư liệu vệ xuất nháp khau quan trong thương mai lá cơ sở có tính lịch sử giup ta tháý đươc chiến lươc vá hóát đóng cua cóng tý quóc tế Hiệu vế các hóát đóng cua kinh dóánh quót tế vơi nến kinh tế Đấu tư trực tiếp nưôc ngoái FDI dung tiện đáu tư váó nươc khác. 4. Đối diện nhưng thách thực trong kinh doanh quốc tế Lám gì đệ có vị trí quan tróng tróng thương mai vá đáu tư quóc tế Duy trì lợi thế canh tranh Sáng tao trong cai tiến chi phí láó đóng lái suất hói đóái qui mó kinh tế vá nguón lực thực sự. Thay thế sán phẩm. Tính canh tranh quoc tế Yếu to thám dung tái nguyện láó đóng vá vón. .

TÀI LIỆU HOT